Xâm hại - chống xâm hại tình dục

Xâm hại – chống xâm hại tình dục là vấn đề nhức nhối của xã hội khi mà tình trạng xâm hại tình dục trẻ nhỏ xảy ở mức độ báo động và đã đến lúc cần phải lên tiếng bảo vệ